ప్రదర్శన

exhibtion
exhibtion

2017 హాంగ్ కాంగ్ ఇంటర్నేషనల్ లైటింగ్ ఫెయిర్ (శరదృతువు ఎడిషన్)

exhibtion
exhibtion

2018 హాంగ్ కాంగ్ ఇంటర్నేషనల్ లైటింగ్ ఫెయిర్ (శరదృతువు ఎడిషన్)

exhibtion

2019 హాంగ్ కాంగ్ ఇంటర్నేషనల్ లైటింగ్ ఫెయిర్ (శరదృతువు ఎడిషన్)

exhibtion

2019 గ్వాంగ్‌జౌ అంతర్జాతీయ లైటింగ్ ఎగ్జిబిషన్

exhibtion

2020 గ్వాంగ్‌జౌ అంతర్జాతీయ లైటింగ్ ఎగ్జిబిషన్