ప్రదర్శన

ప్రదర్శన
ప్రదర్శన

2017 హాంగ్ కాంగ్ ఇంటర్నేషనల్ లైటింగ్ ఫెయిర్ (శరదృతువు ఎడిషన్)

ప్రదర్శన
ప్రదర్శన

2018 హాంకాంగ్ ఇంటర్నేషనల్ లైటింగ్ ఫెయిర్ (శరదృతువు ఎడిషన్)

ప్రదర్శన

2019 హాంకాంగ్ అంతర్జాతీయ లైటింగ్ ఫెయిర్ (శరదృతువు ఎడిషన్)

ప్రదర్శన

2019 గ్వాంగ్‌జౌ అంతర్జాతీయ లైటింగ్ ఎగ్జిబిషన్

ప్రదర్శన

2020 గ్వాంగ్‌జౌ అంతర్జాతీయ లైటింగ్ ఎగ్జిబిషన్